Teologi

Vi ställer oss bakom de klassiskt kristna bekännelserna. De formulerades i en viktig tid av kyrkohistorien för att avgränsa kyrkan mot vad som ansågs vara villolära.

Vår tro grundar sig på Bibeln, Guds Ord.

Lausannedeklarationen och Manilamanifestet är en sammanfattning på vad vi tror.

Församlingen är:
Evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionsinriktad.

 


Evangelikal

Med Bibeln som avgörande norm bejakar vi den klassiskt kristna tron enligt den apostoliska och den niceanska trosbekännelsen och den evangelikala teologi som bl.a. får sitt uttryck i Lausannedeklarationen.

Det innebär kortfattat att vi:

  • Med den kristna församlingen bekänner Gud som Fadern, Sonen och den helige Ande.
  • Tror på Jesus Kristus, Guds Son och vår uppståndne Herre, född av jungfru Maria, sann Gud och sann människa, den fulla uppenbarelsen av Gud och den yttersta sanningen.
  • Tror att människan är skapad till Guds avbild, men är fallen i synd och saknar därför gemenskap med Gud. Hennes frälsning grundas enbart på Jesu försoning och tillägnas genom Andens verk av nåd genom tro.
  • Tror att varje människa behöver kallas till omvändelse som följs av ett liv i lärjungaskap, kärlek, rättfärdighet och ett ansvarigt tjänande i församlingen och världen.
  • Har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig i allt den lär.

 


Baptistisk

Vi bejakar också troendeförsamlingens princip, vilket innebär att den lokala församlingen är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro. Vi har en baptistisk dopsyn som innebär att enbart personer som själva uttryckt sin tro, och så begärt, döps till Kristus. Alla troende har samma ställning i Kristus, det s.k. ”allmänna prästadömet”, och är kallade till att på olika sätt vara Guds rikes vittnen och tjänare.

 


Karismatisk

Alla troende, unga och äldre, kvinnor och män, uppmanas i skriften att låta sig uppfyllas av den helige Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor som Anden ger. Vår tro är både ett försanthållande och en medveten överlåtelse till Guds rike som det framställs i Nya Testamentet där evangeliet om riket förmedlas i ord, handling, kärlek och kraft. Det finns en värdefull variation av den karismatiska dimensionens uttryck inom varje enskild församling och mellan olika församlingar.

 


Missionsinriktad

Mission är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och vår tro på Herren Jesus Kristus. Gud är kärlek och vill att alla människor i hela världen ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus. Evangeliet om Guds rike skall förkunnas bland alla folk. Att söka nå fler onådda folk och folkgrupper är därför en viktig del av uppdraget. Men det är vidare än så: att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Vi står för en dynamisk helhetssyn på den kristna församlingens missionsuppdrag i världen, som bl.a. kommer till uttryck i Manilamanifestet, med dess konsekvenser i tro, evangelisation, församlingsutveckling och socialt ansvar.